روح پرور

از دوستانی که به پرسش مطرح شده جواب دادن خيلی تشکر ميکنم ..در اين رابطه ديدم بدنيست توضيحی در مورد معنی دين داری بدم تا بتونیم بفهمیم در قضیه ی رفتار دینی ما در کدام قسمت مشکل داریم ؟

آلپورت دین را با تمرکز بر سوگیریها یا درگیریهای ذهنی ای که افراد را به سمت باورهای مذهبی شان سوق می دهد ، تعریف میکند.

و این باور را به دو دسته باور بیرونی و باور درونی تقسیم کرد تا بدین وسیله ارتباط بین سبکهای شخصیتی و سوگیریهای انگیزشی از یک سو و نوع و محتوای باور مذهبی از سوی دیگر ترسیم کند .

به نظر وی دین باوران بیرونی به واسطهء کاربردهای منفعت طلبانه ایمان که در خدمت منافع فردی است ؛ برانگیخته میشوند ، در حالیکه برای دین باوران درونی ، حقیقت دینی و ارزشهای اخلاقی مقدم بر انگیزه های شخصی است .الپورت این دو نوع را به منزلهء دو سر یک پیوستار انگیزشی در نظر گرفت .

 

طبق ایت تقسیم بندی مشکل جامعه ما در قسمت باور درونی است ما در این زمینه دارای ضعف هستیم نه در زمینه باور بیرونی .

--------------------------------------------------------------------------

 

به طور کلی بسیاری از نظریه پردازان در این زمینه معتقدند دین یک پدیده چند بعدی است . و روان شناسان متعددی تلاش کردند ابعاد دین یا بهتر بگویم دین داری را تعریف کنند ، از جمله گلاک و استارک که معروفترین تقسیم بندی و پذیرفته ترین انرا ارائه کرده اند از دیدگاه آنها دین داری پنج بعد دارد :

اعتقادی ، مناسکی ،  تجربی ، فکری ،پیامدی .

 

بُعد اعتقادی :باورهایی را در بر میگیرد که انتظار میرود پیروان ان دین بدانها اعتقاد داشته باشند .

 

بُعد مناسکی : یا عمل دینی اعمال دینی مشخص نظیر عبادات ، نماز ،شرکت در آیینهای خاص ،روزه گرفتن و ..که انتظار میرود پیروان هر دین آنها را بجا آورند .

بُعد تجربی   یا عواطف دینی :در عواطف ، تصورات واحساسات مربوط به برقراری رابطه با وجودی همچون خدا که واقعیت غایی یا اقتدار متعالی است ،ظاهر میشود . برای تعریف عملیاتی این بعد روشی را مطرح کردند که چهار نوع از جلوه های عواطف دینی ،شامل توجه ،شناخت ،اعتقاد یا ایمان و ترس را در بر می گرفت .

 

بُعد فکری یا دانش دینی : اطلاعات و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتب مقدس را که انتظار می رود پیروان آنها را بدانند .

این بٌعد معرف مناسبی برای سنجش میزان دینداری فرد نیست ،مگر اینکه گرایشهای فرد را در سایر ابعاد دینی ،بخصوص در بٌعد اعتقاد دینی در نظر بگیریم

 

بُعد پیامدی : یا آثار دینی شامل پیامدهای باور ،عمل ، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمرهء فرد معتقد  و روابط او با سایرین است .

 

                    حالا به نظر شما ما در چه بَعدی مشکل و نارسایی داریم ؟؟

+نوشته شده در چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤ساعت٩:٤٥ ‎ب.ظتوسط zahra M | نظرات ()